அதாவது அனுதினமும் அவ்வாசாமி உழைத்து ஓடாய்த்தேய்ந்து, விழுந்துவிழுந்து செய்து கொள்ளும் ‘கலெக்சன்’ எவ்வளவு? Read the rest of this entry »

1

கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பலப்பல உறவினர்களும் நண்பர்களும் (ஏன், ஒருகாலத்தில் என் குழுவில் இருந்த இளவயதுக்காரர்களும்) போய்ச் சேர்ந்த மணியம். ஏறத்தாழ மாதத்துக்கு இருவராவது இப்படி. Read the rest of this entry »

Sri Badri Seshadri asked that question on Twitter a while ago (24th July 2022), and I responded (25th July, 2022) with some notes/takes.

This post captures it for (pre)posterity, for whatever it is worth, with some minor edits. Read the rest of this entry »

இது ஆரூடம் இல்லை. வரலாறு மட்டுமே. இருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

…சுமார் பதினைந்து வருடங்களுக்குப் பின் இன்று இதனைக் கேட்டேன் – இன்று முழுவதும் முடிந்தபோதெல்லாம் இதனை ‘லூப்’ல் கேட்கப் போகிறேன். Read the rest of this entry »