உண்மையிலேயே திடுக்கிட்டுவிட்டேன்! ஏனெனில் இது நகைப்புக்கிடமானது; தமிழகத்தில் ஆயிரம் பிரச்சினைகள் இருக்கும்போது கவைக்குதவாத ஒரு டகீல் விஷயத்தை இப்படி ஊதியூதிப் பெரிதுபடுத்தி, நடிகக் கோமாளிகளைத் தாஜா செய்ய, திராவிடர்கள் செய்யும் முயற்சியிது.

ஆனால் திராவிடமாடலில் இதெல்லாம் சகஜமப்பா. Read the rest of this entry »

இது சிலபல வருடங்களாக (என்  மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் உரிய, இன்னமும் நம்பிக்கையுடன் களப்பணி செய்துகொண்டிருக்கும் காந்தியவாதி நண்பர் ஒருவருடன் வாய்க்கா தகராறு) அப்படியும்இப்படியும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் விஷயம் – இதைப் பற்றி, அதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விடயம் 🤥குறித்து எழுத சமயம் இன்றுதான் வாய்த்தது. Read the rest of this entry »

#தமிழேண்டா! 💪🏿 Read the rest of this entry »

‘Athma’ has commented on the previous post – yo-yo ma on richard feynman – an extract.

“Many times when I perform rituals somehow his Cargo cult comes to my mind..”

Read the rest of this entry »

Amazing that the ideas & experiences of two (of n) people that I adore & respect have intersected in this book. One wonders venn such a thing happened last… Read the rest of this entry »