எ ராமகிருண: சென்னை ஐஐடி பேருரைய யாராவது கேடு, உசுரோட திருபி வதீகளா? + SFML, OLML & MLML!

November 5, 2016

* நிக, கடத வியாழகிழமை, செனை ஐஐடியில, எனருமை எரா ஒரு ‘கக கசடற’ வொலக எலகிய பேருரை அளிதிருகவேடு. அதகு செறவக யாராவது இனமு உயிரோடு இருதா தயவுசெது வெ. ராமசாமிய உடனடியாக போகால ரீதியி தொடபு கொளவு.

தமி எழுதாளகளை ரொப நையாடி செததா – அவரை (அதாவது ராமசாமியை), தமிழ கடவுளகளெலா சேது நரகதுகு அனுபிவிடாக. பாவ அவ. வயதான காலதுல தனதனியா அவ ரொப பாடுபடுகிறா. பாவ. படிக அவருகிட எரா புதக மடு தா! கொடுமையான தடனை, ரொப பாவ! தேசாதரி! துணையெழுது! இடகை! யாம! போதாகுறைகு உலக திரைபடபேருரை டீவிடி! தலையெழுது!! :-(

சரி. அவரை தொடபு கொள முகவரி:

வெ. ராமசாமி
காராகிருக, தமி அலகிய பகுதி
நரக

அவருகு வகிகணகு நரகதி இலை. ஆகவே அவருகு உதவி செய பண அனுபவேடா. உக பிண மடு போது, ஏனெறா, அது நரகமபா! கூடிய சீகிர வது சேரவு! நறி!!

…இத அழகுல, ஒரு திமிரு புடுச வபுகார அமெரிகா ஆசாமி – ராமசாமிகு, எ.ராவோட ஆனதவிகட நேகாண ஒண பிரதியேகமா அனுபியிருகிறா! தேவையா? :-( வெத புணுல வடிவேல பாசலாமா? இது அடுகுமா? இது நேமையா?? டே!! நீயு, வொனோட அமெரிகாவு நாசமா போக!
screenshot-from-2016-11-05-231021

(… இத நேகாண விகட தட எழவி வதிருகிறது. இதை படிசுவிடு எகே போயி முடிகொளுவது என தெரியவிலை. சுதமான அபத களசிய எழவு, பொறுக முடியவிலை… கோபமா வருது! இத அழகுல, எ.ரா ஒரு திரைபடதை டைரடக செய வேற போகிறாராமே! அயகோ!! ஆடவனே ஆளிவாயா! காபாதபா!
இவரு, பாவபட வரலாற புல விசாரனை செயறதிலேது, அத வரலாறு மு ஜாமீ பெயிலு வகையறா வாகிகொடு பினகா பிடறியி பட ஓட முடியுமா? கேவி எனவென்றா, வரலாறுகு இத அடிபடை உரிமை இருகிறதா? பாவ அது! :-(   )

பிகுறிபு: எவளவுதா முயசி செதாலு, ஃபெவிகா போடு ஒடினாலு, எலா ஒறெழுதுகளு மிச மெயெழுதுகளோட கூடணி அமைது, இத பதிவிலுருது உதிது விடன. நா எனதா செவே! புரியவிலையே!! கடவுளே!!! காசிநாதா!!!! எ.ரா லீலையே லீலைதா, போக!

எ.ரா கிடேருது எனோட தமிழை காபாதுபா! அது முடியாகாடீ எனையாவது காபாதுபா!

நறி. வணக.

Postscriptum: Thank GAWD, I just found out that, if I write in English, I can escape the aura of YesRaw and the associated problems of his very own Tamil aversion.

But, I want to write in some reasonable Tamil; so I am in the process of floating an RFC for Simple FeviKwik Markup Language – SFML. This is an XML based variant and would make sure that all the consonants of Tamil don’t randomly slip off the Tamil text, even as I type them out on the console – because they get stuck verily and properly to the text.
screenshot-from-2016-11-05-233232

For those, who are so degenerate as to read the tamil text of YesRaw without batting an eyelid, come what may — there is this cute OLML – OttrezhuthuLess Markdown Language. This language standard is being pushed by Uyirmmai Publications. One has to merely markdown ANY given tamil online text and bingo, the text looks like that of YesRaw! Ta Da!

Another interesting variant is – MeyyezhuththuLess Markdown Language – MLML!
In fact, for the above * Tamil text, it looks like, I have gladly used MLML. Yeah!

…The day is not far off, when Uyirmmai would be recognized as the grand Tamil version of O’Reilly.

God save the hapless Tamils. :-(

6 Responses to “எ ராமகிருண: சென்னை ஐஐடி பேருரைய யாராவது கேடு, உசுரோட திருபி வதீகளா? + SFML, OLML & MLML!”

  1. Kannan Says:

    Looking for a unified SRMUL :)

  2. Kannan Says:

    Yep !

  3. ஆனந்தம் Says:

    ஒறெழுதுக கட வேடுமா? கவலை வேடா! எராவி தளதி தொலைது போன ஒறெழுதுகளை ஸ்ரீமான் அரவிந்தன்க் கன்னையனாரின் தளத்தில்க் கண்டுக் கடன் வாங்கிக்கொண்டு நன்றி சொல்லிவ் விடவும்.


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s